Ada Programlama Dili Temelleri

Bölüm 3

Standard Pakette Tanımlanan Öntanımlı Veri Tipleri

Character ve String Veri Tipleri

Bölüm 3 Sayfa 11

3.4.1 - Character Veri Tipine Uygulanabilen Nitelikler

Character veri tipi, Standard pakette tanımlanmış olan sayılabilir bir veri tipidir. Bu veri tipi, Boolean veri tipi ile aynı özelliklere sahiptir bu nedenle, Boolean veri tipine uygulanabiliecek niteliklerin tümü Character veri tipine de uygulanabilir. Bu konularda yapılmış uygulamaların yeniden incelenmesi yararlı olacaktır. Burada özellikle Character'Pos ve Character'Val nitelikleri üzerinde duracağız.

Aşağıda görülen prosedürde, Türkçe 'ş' karakterinin, CP-1254 altında, Character veri tipinin bir elemanı olarak, on temeline göre Unicode giriş kodu belirlenmektedir.

with Ada.Text_IO;

with Ada.Integer_Text_IO;

procedure b3_4_1_uyg_1 is

Kod_Giriş_Noktası : Integer := Character'Pos('ş');

begin

   Ada.Text_IO.Put(Item => "ş Karakterinin Kod Giriş Noktası  (on temeline göre) : ");

   Ada.Integer_Text_IO.Put(Item => Kod_Giriş_Noktası);

end b3_4_1_uyg_1;

Bu prosedürün sonucu :

ş Karakterinin Kod Giriş Noktası  (on temeline göre) :         254

olmaktadır.
		

Yukarıdaki prosedürde, alınan sonuç, aslında Standard paket ile Character veri tipi olarak, 'þ' (thorn) karakterinin kod giriş noktası olan, on temeline göre 254 sayısı, kod sayfası CP-1254 ile kaydedilip çalıştırılan programlarda 'ş' harfinin kod giriş sayısı olarak belirlenmektedir. Ada bize ş harfinin kod giriş noktasının değil thorn karakterinin giriş kodunu belirtmektedir. Klavyeden girdiğimiz ş harfi, CP-1254 ile kaydedilen bir program listesinde, thorn karakteri olarak değerlendirilmekte ve tüm hesaplamalar bu karakter kullanılarak yapılmakta, sonuç olarak da thorn karakterinin kod giriş noktası döndürülmektedir. Bu karakter CP-1254 altında ş olarak görüntülendiğinden biz thorn yerine ş karakteri kullanabiliyoruz. Aslında ş karakteri Ada için, Wide_Character veri tipinin bir elemanıdır ve kod giriş noktası da on tabanına göre 351, Hex 15F dir. CP-1254 altında ş harfi Character veri tipinin 255 inci elemanı (kod giriş noktası 254 veya Hex FE), veya Wide_Character veri tipinin hem 255 (kod giriş noktası 254 veya Hex FE) hem de 352 inci elemanı (kod giriş noktası 351 veya Hex 15F) olarak tanımlıdır. Bu durumda, Standard pakette tanımlı Character verileri olarak belirtilen karakterlerin kod giriş noktaları, sadece Latin-1 kod sayfası (ISO-8859-1) altında geçerlidir, aksi halde geçerli kod sayfasının, Latin-1 ile aynı karakter giriş noktalarına karşı gelen karakterleri görüntülenecektir (thorn yerine ş karakterinin görüntülendiği gibi).

Aşağıda görülen prosedürde, on temeline göre 254 (Hex 15F) kod giriş noktasının karakter kılıfını belirtmektedir.

with Ada.Text_IO;


procedure b3_4_1_uyg_2 is

Karakter_Kılıfı : Wide_Character := Wide_Character'Val(351);

begin

   Ada.Text_IO.Put(Item => "On Temeline Göre Unicode Giriş Noktası 351 (Hex 15F) olan Kodun Kılıfı (Glyph) : "  & 
                     Wide_Character'Image(Karakter_Kılıfı));end b3_4_1_uyg_2;

Bu prosedürün sonucu :  

 351  Giriş Noktası (On Temeline Göre) olan Kodun Kılıfı (Glyph) : Hex_0000015F

olmaktadır.
		

Yukarıdaki prosedürde, alınan sonuç çok önemli bilgiler vermektedir. Bu sonuç, herşeyden önce, Ada programlama dilinin sadece Character kümesinin kod giriş noktalarının kılıflarını algılayıp görüntüleyebileceğini belirtmektedir. Burada alınan sonuç, "sorduğunuz karakter ş harfidir fakat kendisini görüntüleyemiyorum, Hex kod giriş numarası 15F dir." şeklinde yorumlanmalıdır. Bu yanıt, Ada programlama dilinin Unicode yapısının CP-1254 ile kaydedilip görüntülenen programlar için de geçerli olduğunu ve ş harfinin değişmez, kod giriş noktasının Hex 15F olacağını belirtmektedir. Fakat ilk prosedürde olduğu gibi, CP-1254 altında, Wide_Character'Pos('ş') olarak yapacağımız bir sorgulamada alabileceğimiz yanıt 254 yani thorn karakterinin Wide_Character Unicode giriş noktası olacaktır. Bunun nedeni, CP-1254 altında işletim sistemi, 'ş' olarak girilen karakteri Ada derleyicisine thorn olarak aktarmakta ve Ada derleyicisi thorn olarak değerlendirdiği karakterle prosedürde belirtilen işlemleri yapmakta ve prosedür sonucunda geriye thorn karakteri giriş noktasının ondalıklı kodunu döndürmektedir. CP-1254 altında thorn karakterini görüntüleme olanağımız yoktur, çünkü CP-1254 altında, her thorn giriş kodunun görüntüsüne ulaşılmak istendiğinde, geriye thorn karakterinin yerine geçmiş olan 'ş' karakterinin görüntüsü döndürülecektir.

Yeni bir prosedürde, thorn karakterinin Unicode giriş noktasının CP-1254 altında karakter kılıfını sorgulayalım. Küçük thorn karakterinin Unicode giriş noktası Hex 00FE olduğundan, Hex 00FF den küçüktür ve Character veri tipi olarak tanımlanma olanağı bulunmaktadır. Ada programlama dili Character tipi verilerin kılıflarını görüntüleyebildiğinden sonucu görüntü olarak alabilme olanağımız bulunmaktadır.

with Ada.Text_IO;


procedure b3_4_1_uyg_3 is

Karakter_Kılıfı : Character := Character'Val(16#00FE#);

begin

   Ada.Text_IO.Put(Item => "On Temeline Göre Unicode Giriş Noktası 254 (Hex 00FE) olan Kodun Kılıfı (Glyph) : " & 
                     Character'Image(Karakter_Kılıfı));

end b3_4_1_uyg_3;


Bu prosedürün sonucu :  

On Temeline Göre Unicode Giriş Noktası 254 (Hex 00FE) olan Kodun Kılıfı (Glyph) : 'ş'

olmaktadır.
		

Yukarıdaki prosedürden, alınan sonuçlar çok önemlidir. Bu sonuçlar, Ada 2012 de, 'ş' karakterine CP-1254 altında iki türlü erişim olanağı olduğunu belirtmektedir. Bu erişim yollarından ilki, Wide_Character Veri tipi altında, kendi özel ve değişmez kod giriş noktasından (16#015F#). İkinci erişim yöntemi, Character veri tipi altında, CP-1254 'ün 'ş' karakteri ile yer değiştirdiği thorn karakterinin kod giriş noktasından çağrılma ile erişim olanağı bulunmaktadır. Doğal olarak, kolay yol varken kimse Wide_Character veri tipini yeğlemeyecektir.

CP-1254 altında, Latin-1 karakterleri ile yer değiştiren karakterler,

geçmektedir. Türkçe karakterler, büyük bir olasılıkla UTF-8 kodlamasına gerek kalmadan, CP-1254 altında görüntülenebilmektedir. Fakat, kod sayfası teknolojisinin eski olduğu ve terkedilmeye doğru gittiği düşünülürse, UTF-8 kodlamasının yerleştirilip uygulanması en doğru yol olacaktır.

3.4.2 -Character Veri Tipi İçin Tanımlı İşlemciler

Character veri tipi saylabilir bir veri tipidir. Bu açıdan, Character veri tipine ancak sayılabilir veri tiplerine uygulanabilir işlemciler uygulanabilr. Bu işlemciler, ilişkisel işlemciler olan, < , > , <= , >= , /= Character veri tipi ile kullanılabilir. Bu işlemcilerin uygulanmaları, yine bir sayılabilir veri tipi olan Boolean veri tipine uygulanan ilişkisel işlemciler ile aynıdır.

Tüm sayılabilir işlemcilerde olduğu gibi, Character veri tipi için de matematiksel işlemciler tanımlı değildir ve Character veri tipi ile matematiksel işlemler yapılamaz.

3.5 - Wide_Character Veri Tipi

Ada 83 sadece 126 eleman içerebilen Character veri tipini desteklemekteydi. Bu veri tipinin elemanlarına öntanımlı olarak sadece Latin-1 spesifikasyonu kapsamında olan karakterler atanmıştı. Bu durumda,Türkçe alfabenin Ğ, ğ, Ş, ş, i ı karakterleri Latin-1 spesifikasyonu dışında kaldığından, Ada 83 programlarında, Türçenin bu 6 karakteri kullanılaıyordu ve bu karakterleri içeren tanımlayıcılar kullanıldığında Ada 83 derşeyicisi tanınmayan karakter hatsı vererek programı kabuıl etmiyordu. Linux için,bugün de durum aşağı yukarı aynıdır.

Ada 95 UC-2 yi destekleyince , Ada öntamlı veri tipleri arasına Wide_Character veri tipi de eklenmiştir. Wide_Character veri tipi için tanımlı nitelik ve işlemciler, Character veri tipi için tanımlanmış olanların aynıdır. Wide_Character veri tipi, Latin-1 karakter kodları kapsamı dışında kalan, fakat Temel Çok Dilli Düzlem (BMP) kapsamında olan tüm ülkelerin, kodlarını kapsamaktadır. Uzakdoğu ülelerinde kullanılan İdeografik karakterler gibi sıra dışı karakterler dışında, tüm karakterler BMP kapsamındadır. Özellikle Latin karakterlerleri kullanan ülkelerin karakterleri ve bu arada Türkçe alfabenin Latin-1 spesifikasyonu kapsamı dışında kalan Ğ, ğ, Ş, ş, i ı karakterleri de BMP içinde tanımlıdır. Bu durumda bu 6 Türk alfabetik karakteri de Wide_Character veri tipi içinde tanımlanmış durumdadır.

Wide_Character veri tipinin ilk 256 elemanı, Character veri tipi elemanları ile çakışıktır. Yani, Character'Pos (254) ile Wide_Character'Pos(254) aynı karakteri verir (Unicode altında). Bu durumda, alfabelerinin tüm karakterleri Latin-1 spesikasyonuna girebilen ülkelerin kullanıcıları, kendi karakterlerini görüntülemek için Wide_Character veri tipini kullanma gereğini duymazlar. Türkçe gibi, alfabetik karakterlerinin bir kısmı Latin-1 spesifikasyonu dışında kalan ülkelerin kullanıcılarının ise, ülkelerinin Latin-1 spesifikasyonu dışında kalan alafabetik karaktaterlerine Unicode altında erişmek için Wide_Character veri tipini kullanmaları zorunlu olur. Türkçe açısından sorun Ada 95 den ibaren çözülmüştür. Türk Alfabesinin tüm karakterleri Ada 95 ve sonrası sürümü derleyicilerde kabul edilir ve bu karakterleri içeren programların sonuçları hesaplanır ve sayısal sonuçları sorunsuzca görüntülenir.

Aynı destek ne yazık ki karakter verilerinde elde edilemez. Karakter kodlamaları Unicode altında faklı, DOS altında farklıdır. DOS altında girilen karakter verileri Unicode düzenine, Unicode düzeninde oluşmuş karakter verilerinin DOS ortamına dönüştürülmesi gerekir. Bunun için Karakter Dönüştürücü Biçem (Unicode Transformation Format) (UTF) programları kullanılır. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan UTF-8 kod dönüştürücüsüdür. GNAt 2012 sürümü sadece Unicode altında sadece UTF-8 ile kodlanmış program listelerini çalıştırabilir. Henüz UTF-16 , UTF- 32 dönüştürücüleri ile kodlanmış program listelerini GNAT 2012 derleyicilerinin güncel sürümleri kabul etmemektedir.

UTF-8 altında kodlanmış programların sayısal sonuçlarının DOS emülatörleri altında görüntülenmesinde hiçbir sorun olmamasına karşın, alfabetik karakterler için aynı durum söz konusu değildir. GNAT derleyicisinin güncel sürümleri, tek destekledikleri kod dönüştürücüsü olan UTF-8 altında oluşan karakter kodlarını DOS emülatörlerinde düzgün görüntüleyemezler. Windows konut satırı (Shell) (Kabuk) ise, zaten Latin-1 spesifikasyonunun ilk 126 karakterinin ötesinde kalan karakterleri hiçbir şekilde doğru görüntüleyemez.

Bu durumda, alfabelerinin bazı karakterleri Latin-1 spesifikasyonu dışında kalmış olan ülkelerin kullnıcılarını kendi ülkelerinin karakterlerini düzgün görüntüleyebilmek için, programlarını UTF-8 altında değil, kendi ülkelerine kod sayfaları altında kodlamak zorunda kalmaktadırlar. Ada Programlarının UTF-8 desteğinin düzgün olmasının sağlanması için üçüncü parti programlara gereksinme bulunmaktadır.

Eski ve terkedilmiş bir teknoloji olan, kod sayfası teknolojisi, Character veri tipine ait 256 elemandan bazılarının değerini değişltirir. Bu durumda, Unicode tarafından sağlanmış olan kod giriş noktasının karakter kodu ile aynı olması prensibi bozulur. Kod sayfasının değiştirdiği kod giriş noktasına ait karakterin kodu, kod giriş noktasından farklı olur. Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, CP-1254 altında, kod giriş noktası 254 olan karakterin kodu, Unicode altındaki gibi 254 değil, 351 dir.

Bu durumda, Unicode karakter kodu 351 olan karaktere, CP-1254 altında Character veri tipinin 254 sıra sayılı konumu ile Wide_Character veri tipinin 351 sıra sayılı konumundan erişilebilir. Tüm karakter kodları on sayı temeline belirtilmiştir. Bu durum, aşağıda görülen prosedürde görülmektedir.

with Ada.Text_IO;

procedure b3_5_uyg_1 is  -- CP 1254 altında...

begin

   Ada.Text_IO.Put(Character'Image(Character'Val(254)));
   Ada.Text_IO.New_Line;
   Ada.Text_IO.Put(Wide_Character'Image(Wide_Character'Val(351)));

end b3_5_uyg_1;

Bu prosedürün sonucu :  

'ş'

Hex_0000015F

olmaktadır.

		

Yukarıdaki prosedürün, sonuçlarından görüldüğüne göre, CP-1254 altında,

3.6 - Wide_Wide_Character Veri Tipi

Ada 95 de UCs-2 desteği sağlandıktan sonra geçen sürede UCS-2 nin yetersiz kalacağı düşüncesi ile 32 bit genişliğinde karakter kodlaması yapabilen UCS-4 kodlamasına geçilmiş ve UCS-2 terkedilmiştir. 32 bit genişliğindeki UCS-4 , 16 bit genişliğindeki UCS-2 ile kodlanmış karakterlerin kodlarını değiştirmediği sadece yeni karakterler için ilave kod giriş noktaları açtığı için, UCS-4 e geçiş kodlanmış karakterlerin kod giriş noktaları değişmememektedir. ADA 2012 UCS-4 ü desteklediğinden, UCS-2 altında tanımlanmış olan, Character ve Wide_Character veri tipleri ve içerikleri Ada 2012 de aynı kalmış fakat yeni UCS-4 kod noktalarını kapsayabilecek kapsam genişliğinde yeni bir Wide_Wide_Character veri tipi konulmuştur. Wide_Wide_Character veri tipinin ilk 256 karakteri Character veri tipi ile, ilk 65536 karakteri Wide_Character veri tipinin elemanları ile aynıdır. Tüm nitelik ve tanımları da Character veri tipi ile aynıdır.

Wide_Wide_Character veri tipi sadece uzakdoğu karakterleri için gereklidir ve Türkçe gibi konvansiyonel alfabetik karakterler kullanan dillerde kullanımı gereksiziir.

3.7 - String Veri Tipi

Standard pakette tanımlanan son veri tipi olan String veri tipi bağımsız bir veri tipi değildir. Ada programlama dilinde String veri tipi, olması gerektiiği gibi bir karakter dizisi olarak kabul edilir. String olarak adlandırılan karakter dizileri, Ada derleyicisi için tam olarak ve tüm hakları ile bir dizi olarak algılanır. Öntanımlı String veri tipinin, bu durumda öntanımlı bir dizi türü olarak düşünülmesi gerekir.

String literallerinin çift tırnak içinde isim := "Ali" şeklinde tanıtıldığı daha önce açıklanmıştı. Bu şekilde String ve Character veri tipinden literallerin birbirlerine karıştırılması engellenmiş olur. String verileri Ada.Text_IO öntanımlı paketi yardımı ile görüntülenebilir. Ayrıca String verileri ile çalışılabilmesi için, çok zengin öntanımlı paketler de derleyici ile birlikte gelmektedir. Bu konu ileride diziler incelendikten sonra ayrınılı olarak ele alınacaktır.