HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm3)

Özellik Değerleri ve Birimleri

Sayfa 1 / 1


 

Genel Bilgiler

 

CSS ifadeleri, yazarların güzel görüntüler almak için belge çözümleyicilere isteklerini bildirmesidir. Bunlar sadece isteklerdir. Belge çözümleyicisi bu istekleri yorumlayarak çözümleme ortamına göre uygun değerleri hesaplayacak ve görüntüleri oluşturacaktır. Bu sisteme göre, çalışmalar ilk olarak yazar ve belge çözümleyicisi arasında bir iletişim ile başlar. Bu iletişimde, anlamları hem yazar hem de belge çözümleyicisi tarafından eşdeğer algılanacak, spesifikasyonlarla belirlenmiş, fiziksel birimler kullanılır. Bir yazar, belge çözümleyiciye doğru bilgi vermek için, kullandığı birimlerin anlamını en az bir fizikçi kadar iyi özümlemelidir. Bu bölümün de amacı budur.

Bu bölümde tüm birimler hakkında başlangıç bilgileri verilmiştir. Renkler ve fontlar gibi kapsamlı iki grup ise ayrıca daha yakından incelenecektir.

CSS3 de Değer Tipleri

CSS de 5 ana değer tipi bulunmaktadır . Bunlar,

olarak belirtilmiştir. Her CSS özelliğinin alabileceği değerler, tanımında belirtilmiştir.

 

Değerler

 

Saklı Sözcükler (Keywords)

 

CSS ifadelerinde saklı sözcükler, yazı olarak belirtilir ve tırnak içine alınmaz. Örnek,

Örnekte görülen inherit saklı sözcüğünü her CSS3 özelliği kabul eder.

 

Sayılar

 

CSS ifadelerinde sayılar tamsayı veya ondalıklı sayı olabilirler. Tamsayılar <tamsayı>, ondalıklı sayılar <sayı> ifadesi ile belirtilir. Tüm tam ve ondalıklı sayılar sadece on tabanlı (desimal) rakkam sistemi ile ifade edilirler. Tüm sayılar + veya - işaretleri ile belirtilebilirler, fakat bazı değerlerin sadece pozitif sayılar ile ifade edilebildiği spesifikasyonda belirtilmiştir.

 

Birim Belirleyicileri ile Birlikte Belirtilen Sayılar

 

Uzunluklar

İki türli uzunluk birimi bulunmaktadır. Bunlar, mutlak ve bağıl uzunluk birimleridir. Bağıl uzunluk değerleri, bir referans değerine göre oranlı değerleri belirtirler. Hangi birimlerin kullanımının daha iyi sonuç vereceği önceden söylenemez. İyi sonuçlar, duruma göre değişir ve uygun birimin bulunması için geniş ölçüde denemeler yapılması gerekebilir. Bazı durumlarda, bağıl birimlerin monitörden yazıcıya geçerken daha iyi ölçeklenebildiği belirtilmektedir , fakat bu her durum için söylenemez. Mutlak uzunluk birimleri de yerine göre daha üstün sonuçlar verebilir.

Bağıl Birimler

em Birimi, kullanıldığı elementin yazıtipi büyüklüğü ('font-size') özelliğinin belirttiği büyüklüktür. Eğer, elementin kendi yazıtipi büyüklüğü em  birimi ile verilmişse, elementin ana/baba sının yazıtipi büyüklüğünün değeri alınır. Bu değer de, em  birimi ile verilmişse, belge çözümleyici geçerli yazıtipi büyüklüğüdeğerini bulacak bir yöntem uygular, büyük bir olasılıkla kalıtım sırasında bir üstünü araştırır, hiç bulamazsa belgenin geçerli varsayılan değerini kullanır. em  Birimi, hem dikey hem de yatay uzunluklar için kullanılabiir. Örnek olarak,

ifadesi, satır yüksekliğinin, geçerli yazıtipi büyüklüğünün % 40 fazlası olacağını belirtmektedir.

ex Birimi, yazıtipinin x-yüksekliğidir. Bu büyüklük, aynı yazıtipinin küçük x karakterinin yüksekliğidir. Diğer yazıtiplerine de orantılı olarak bir x-yüksekliği değeri tanımlanmıştır.

px (piksel) Birimi, monitor ekranının çözününürlüğüne bağlı bir birimdir. Örnek olarak 800x400 piksel çözünürlük ekranın yatay ve düşey piksel sayılarını belirtir.

Mutlak Birimler

Mutlak birimler, doğrudan ölçülebilecek değerler olduklarından, genel olarak kullanımları daha kolaydır. Mutlak birimler,

olarak tanımlanmıştır. Desteklenmeyen birimler belirtildiğinde, belge çözümleyiciler, kendileri için en yakın uygun birimi uygulayacaklardır.

Yüzdeler

Yüzde birimleri daima başka bir birime orantılı olan göreli bir değerdir. Bir özellik, eğer yüzde birimleri ile belirtilebiliyorsa, bu yüzde değerinin oranlandığı değeri de tanımında belirtir. Örnek,

 

Karakter Dizinleri (String)

 

Karakter dizinleri, tek veya çift tırnak ile belirtilebilirler. Çift tırnak içinde sadece tek tırnakla başka bir karakter dizini konulabilir.

Eğer yer darlığı gibi nedenlerle, bir karakter dizini satır atlatılacaksa, görünmeyen newline karakteri kaçışlı (escaped) olarak kullanılmalıdır. Örnek olarak, yukarıdaki ifade,

ifadesi ile satır atlayan bir mesaj haline çevrilebilir. Buradaki kaçışlı yeni satır karakteri (escaped newline character) (\n), mesajda görünmeyecektir. Bu yöntem IE 6.02 SP2 de desteklenmektedir. Deneme kodları newline.htm dosyasındaki resim üzerine tıklanarak çalıştırılabilir.

 

Belirtilmiş, Hesaplanmış ve Geçerli Değerler

 

Belirtilmiş değerler, stil sayfalarına konulmuş, gerçekleşmesi istenen değerlerdir. Bu değerin verilmesi, değer oluşturma sürecinin başlangıç aşamasıdır.

İkinci aşama, belge çözümleyicilerin, bu başlangıç değerlerinden, kullanışa daha uygun yeni değerler hesaplamasıdır. Hesaplanmış değer adı verilen bu yeni değerler, mutlak değerler olup kalıtım işlemlerinin çoğunda taşınan değerler, bu hesaplanmış değerlerdir.

Hesaplanmış değerlerin elde edilmesinden sonra üçüncü ve son aşama, geçerli değerlerin oluşturulmasıdır. Aslında, hesaplanmış değerler uygulanmaya hazır değerler olmasına karşın, uygulanacakları cihazların karakteristiklerine uyulması için son defa bir düzenlemeye tabi tutulurlar. Bazen, ondalıklı bir sayı, bir tamsayıya dönüştürülür veya ondalık sayısı azaltılır veya kabul edilen sınırlar dışına taşa bir değer, yeniden sınır içine çekilir veya olmayan bir yazıtipi yerine elde olan bir tane kullanılır. En sonunda, oluşturulan yeni değerlerlerle görüntü oluşturulur.

Thursday, October 6, 2005 19:45

validate in W3C !