JavaScript Temelleri

Bölüm 11

Math Nesnesi

Bölüm 11 Sayfa 1

11.1 - Math Nesnesinin Tanıtımı

Math nesnesi, öntanımlı tek bir nesnedir. Kullanıcılar sadece bu nesnenin değer ve fonksiyon özelliklerini (metotlarını) kullanabilirler. Math nesnesinin yapılandırıcısı yoktur. Kullanıcılar Math sınıfı nesne örnekleri yaratamazlar. Math sınıfının örnekleri en iyi şekilde JavaScriptDeneme.htm programını kullanarak Math sınıfının sağladığı sayısal hesaplama olanaklarının sonuçlarını izleyebilirler.

11.2 - Math Nesnesinin Değer Özellikleri

11.2.1 - E

Doğal logaritma skalasının tabanı olan e sayısı. yaklaşık olarak, 2.7182818284590452354 değerindedir. Kullanımı, Math.E şeklindedir. Örnek :

Math.E = 2.718281828459045 (Yaklaşık)

11.2.2 - LN10

10 sayısının doğal ( e tabanlı) logaritması. Kullanımı,

Math.LN10 = 2.302585092994046 (Yaklaşık)

Bu özellik aynı zamanda, 10 tabanına göre logaritmaların hesaplanması için de bir yöntem sağlar. 10 tabanlı logaritmalar,

log a = ln a / ln 10
		

olarak tanımlanır. Örnek olarak

log 8 = MATH.log(8)/Math.LN10 = 0.9030899869919434 (Yaklaşık)

11.2.3 - LN2

2 sayısının doğal ( e tabanlı) logaritması. Kullanımı,

Math.LN2 = 0.6931471805599453 (Yaklaşık)

11.2.4 - LOG2E

e sayısının iki tabanlı skalada logaritması. Kullanımı,

Math.LOG2E = 1.4426950408889634 (Yaklaşık)

11.2.5 - LOG10E

e sayısının on tabanlı skalada logaritması. Kullanımı,

Math.LOG10E = 0.4342944819032518 (Yaklaşık)

11.2.6 - PI

PI sayısı,bir dairenin çevresinin çapına oranı olarak tanımlanır. Değeri yaklaşık olarak 3.1415926535897932.dır Kullanımı,

Math.PI = 3.141592653589793 (Yaklaşık)

11.2.7 - SQRT1_2

1/2 sayısının karekökü. Değeri yaklaşık olarak 0.7071067811865476.dır Kullanımı,

Math.SQRT1_2 = 0.7071067811865476 (Yaklaşık)

11.2.8 - SQRT2

2 sayısının karekökü. Değeri yaklaşık olarak 1.4142135623730951.dır Kullanımı,

Math.SQRT2 = 1.4142135623730951 (Yaklaşık)

11.3 - Math Nesnesinin Fonksiyon Özellikleri (Metotları)

11.3.1 - abs(x)

Bir x sayısının mutlak değerini döndürür. Eğer,

Kullanımı,

Math.abs(-3) = 3
		

şeklindedir. &

11.3.2 - acos(x)

Bir x sayısının ark cosinus değerini döndürür. Sonuç radyan olarak verilir ve +0 ile +Π arasında değişir. Eğer,

Kullanımı,

Math.acos(0.11) = 1.46057327680715
		

şeklindedir.

11.3.3 - asin(x)

Bir x sayısının ark sinus değerini döndürür. Sonuç radyan olarak verilir ve -Π/2 ile +Π/2 arasında değişir. Eğer,

Kullanımı,

Math.asin(0.25) = 0.25268025514207865
		

şeklindedir.

11.3.4 - atan(x)

Bir x sayısının ark tanjant değerini döndürür. Sonuç radyan olarak verilir ve -Π/2 ile +Π/2 arasında değişir. Eğer,

Kullanımı,

Math.atan(0.25) = 0.24497866312686414
		

şeklindedir.

11.3.5 - atan2(y,x)

Bir y/x oranın ark tanjant değerini döndürür. Sonuç radyan olarak verilir ve -Π ile +Π arasında değişir ve y ile x değerlerinin işareti sonucun bulunacağı çeyreği (quadrant) belirler. Eğer,

11.3.6 - ceil(x)

Bu metot geriye x değerinin bir üst tamsayı değerini döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.ceil(8.25) = 9
		

11.3.7 - cos(x)

Bu metot geriye x değerinin kosinüs değerini radyan olarak döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.cos(Math.PI / 4) = 0.7071067811865476
		

11.3.8 - exp(x)

Bu metot geriye ex değerini döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.exp(4) = 54.598150033144236 
		

11.3.9 - floor(x)

Bu metot geriye x değerinin bir alt tamsayı değerini döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.floor(4.24) = 4 
		

		

11.3.10 - log(x)

Bu metot geriye x değerinin doğal logaritma değerini döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.log(Math.E) = 1
		

11.3.11 - max([değer1 [ , değer2 [ , ... ] ] ])

Bu metot argümanlarını sayısal tipe dönüştürür ve argümanların en büyüğünü geriye döndürür. Eğer

Örnek :

Math.max(4, 2, 3) = 4 
		

11.3.12 - min([değer1 [ , değer2 [ , ... ] ] ])

Bu metot argümanlarını sayısal tipe dönüştürür ve argümanların en büyüğünü geriye döndürür. Eğer

Örnek :

Math.min(4, 2, 3) = 2 
		

11.3.13 - pow(x, y)

Bu metot geriye xy ifadesinin yaklaşık değerini döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.pow(7, 2) = 49 
		

11.3.14 - random()

Bu metot, 0 dan büyük veya 0 a eşit, ve 1 den küçük ve bu aralıkta uniform dağılım gösteren, pozitif bir gelişigüzel veya pseudo gelişigüzel bir sayı döndürür. Bu sayının üretildiği yöntem veya strateji yazılıma bağlıdır. Bu metot argüman almaz. Örnek

Math.random() = 0.24429149025883717
		

11.3.15 - round(x)

Bu metot x değerini en yakın tamsayıya yuvarlar. Eğer iki tamsayı, x değerine aynı şekilde yakınsa + ∞ değerine en yakın olanı seçilir. Eğer x zaten bir tamsayısı ise, bu değer döndürülür. Eğer,

Örnek :

Math.round(7.5) = 8 
		

Örnek :

Math.round(-7.5) = -7 
		

11.3.16 - sin(x)

Bu metot x değerinin sinüsünün yaklaşık değerini radyan olarak döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.sin(0.5) = 0.479425538604203
		

11.3.17 - sqrt(x)

Bu metot x değerinin karekökünün yaklaşık değerini döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.sqr(0.2) = 0.4472135954999579 
		

11.3.18 - tan(x)

Bu metot x değerinin yaklaşık tanjant değerini radyan olarak döndürür. Eğer,

Örnek :

Math.tan(0.9) = 1.2601582175503391
		

Valid XHTML 1.1