JavaScript Temelleri

Bölüm 16

Diske Erişim (JScript Özelliği- Sadece Internet Explorer-)

Bölüm 16 Sayfa 1

16.1 - JScript Diske Erişim Araçları

JavaScript programlama dili için, istemci bilgisayarında disk dosyalarına erişim, istenmeyen bir özellik sayılmıştır. Bunun nedeni, JavaScript programlama dilinin bir script dili olması ve JavaScript programlarının Web sayfaları ile tüm dünyadaki bilgisayarlarda dolaşım olanağı bulabilmesidir. Bu programlar, kullanıcılarının bilgisayarlarında program çalıştırma olanağı bulurlarsa durumun ne kadar sakıncalı olabileceği düşünülebilir. Bu nedenle, JavaScript script programlama dilini ilk tasarlayanlar, Javascript programlarının kullanıcıların disklerine erişimini hiç bir şekilde öngörmemişlerdir. Bugün için, ECMA-262 de aynı görüşü korumaktadır.

Fakat günümüz teknolojisinde, JavaScript program dilinin ulaştığı şekilde gelişmiş bir programlama dilinin, diske erişim yeteneği, yadsınamayacak bir gereksinmedir. JavaScript günümüzde gelişkin bir programlama ortamı haline gelmiştir, böyle bir programlama ortamının verilerin diske kaydedilip okunmasından yoksun olması aslında kabul edilemez bir eksikliktir. Bu olanağın paranoyalara kurban edilmemesini düşünen Microsoft, kendi JScript sürümünde ActiveX kontrolleri yardımı ile, disk erişimini desteklemiştir. Standart JavaScript dışındaki bu eklentiler, Internet Explorer dişındaki belge çözümleyiciler tarafından desteklenmemektedir. Yine de, dünyadaki tüm bilgisayarların yüzde doksanbeşinde Internet Explorer kullanılmakta olduğundan JavaScript programlarından diske erişim, çok yaygın bir uygulama desteğine sahip olacaktır. Buna rağmen, diske erişimi öngören tüm JavaScript programları sadece Internet Explorer ile çalışabilecektir. Bu uyarı daima gözönünde tutulmalıdır.

Windows işletim sistemi altında diske erişim olanağını sağlayan Windows Scripting Host teknolojisi, tüm script program dillerinin windows işletim sistemi öğelerine erişimini sağlayan gelişkin ve karmaşık bir yazılım sistemidir. JScript programlama dilinin diske erişim olanağını sağlayan elemanlar da bu geniş ve az tanınan teknolojinin bir parçasıdır. Burda inceleyeceğimiz konular sadece JScript kullanlarak, disk dosyaların temel yönetimini sağlayacak kısıtlı sayıda metodu kapsayabilecektir. Bu bölümde Windows Scripting Host üzerinde detaylı bir inceleme yapmak olanağı ne yazık ki bulunamayacaktır. Bu konuda detaylı bilgiler Microsoft kaynaklarında bulunabilir.

Bu konuda ana aktör WSH Scripting teknolojisinin Scripting OLE otomasyon nesnesidir. Bu çok geniş nesnenin sadece FileSystemObject nesnesinin Sözel Veri dosyaları (buna bazen Sözel Veri akımı adı da verilmektedir) ile ilgili metotlarının bir kısmını inceleyebileceğiz.

Jscript, dosyalama işlemlerini, bir ActiveX nesnesi olan, Dosya Sistem Nesnesi yardımı ile yürütür. Dosya Sistem Nesnesi, dosyaların yaratılması, okunması, yer değiştirmesi, kopyalanması, silinmesi, veri eklenmesi, veri düzeltilmesi işlemlerini destekleyecek olanakları sağlamaktadır.

ActiveX nesneleri, istemci bilgisayarlara istenmeyen yazılımlarının penetrasyona neden olabileceğinden, güvenlik açısından sakıncalı sayılır. Bu nedenle istemci, yerel sunucu (localhost) üzerinden çalışmaları varsayılan olarak kapılı durumdadır. Bu denetimlerin açılması, önemli bir güvenlik riskine neden olabileceğinden, bu denetimlerin doğrudan sunucular üzerinde çalıştırılması gerekir. İstemci sistemlerinde bu denetimlerin sanal sunucu (localhost) üzerinden değil, işletim sistemi dosya sistemi üzerinden çalıştırılması sağlık verilir. Bunun gerçekleştirilmesi için uygulanabilecek yollardan birisi, Internet Explorer'in dosya menüsünün kullanılması ile programı içeren dosyanın açılmasıdır.

16.1.1 - ActiveX Nesnesi (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

ActiveX nesnesi temel otomasyon nesnesine arabirim oluşturan bir nesnedir. Kullanımı :

yeniNesneÖrneği = new ActiveXObject(programKimliği : Karakter Dizgisi [ , yer : Karakter Dizgisi ]) : 
  

Burada,

programKimliği : (Gerekli) 'Temel Ole Otomasyon SuncusuAdı. TipAdı' şeklinde bir karakter dizgisi. Temel Ole Otomasyon Sunucusu Excel gibi bir değer olabilir. Dosyalama sistemlerinde, Scripting nesnesi kullanılacaktır. TipAdı dosyalama sistemlerinde, FileSystemObject olacaktır.

yer : (İsteğe bağlı) Uzak sunucu adı.

ActiveX nesnesinin kendine özgü özellik ve metotları yoktur. Sadece OLE otomasyon nesnesinin metot ve özelliklerine erişim sağlar. Kullanım Örneği :

dosyaSistemNesnesi = new ActiveXObject('Scripting.FileSytemObject');
  

16.1.2 - Dosya Sistem Nesnesi (FileSystemObject) (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

Dosya Sistem Nesnesi, bir ActiveX nesnesidir. Bir Dosya Sistem Nesnesi aşağıdaki gibi çağrılabilir:

dosyaSistemNesnesi = new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject'); Dosya Sistem Nesnesi Windows dosya sistemi ile ilgili birçok nesneye erişim sağlar Bu nesneler ve koleksiyonlar aşağıda görülmektedir

Dosya Sistem Nesnesi
Nesne/Koleksiyon Tanım
FileSystemObject Temel Nesne. Dosyalama sistemi ile ilgili birçok özgün metot ve özellik içerir.
Drive Nesne. Sisteme bağlı diskler ile ilgili birçok metot ve özellik içerir.
File Nesne. Dosyalar ile ilgili birçok özgün metot ve özellik içerir.
Folder Nesne. Klasörlerle ilgili birçok özgün metot ve özellik içerir.
TextStream Nesne. Dosyalara sözel verilerin yazılması, eklenmesi, silinmesi, dosyaların açılması, kapanması ile ilgili birçok özgün metot ve özellik içerir.
Drives Koleksiyon. Sisteme bağlı disklerin listesini verir.
Folders Koleksiyon. Bir klasör içindeki tüm alt klasörlerin listesini verir.
Files Koleksiyon. Bir klasör içindeki tüm dosyaların listesini verir.

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi, FileSystemObject ve ilgili nesneler, dosyalama sistemi ile ilgili çok geniş bir yazılım sistemidir. Ne yazık ki , günümüzde bu yazılımı sadece Windows İşletim SistemiI altında çalışabilen Internet Explorer belge çözümleyicisi desteklemektedir.

FileSystemObject yazılımı çok geniş olduğundan, bu bölümde sadece sözel verilerin dosyalanması ile ilgili kısıtlı sayıda metot ve özellik incelenebilecektir. Burada incelenemeyen yöntemler için Microsoft kaynaklarından bilgi edinilebilir.

FileSystemObject Nesnesinin özgün metotları bazen bu konu ilgili diğer nesnelerin metotları ile aynı işlevi yapmaktadır. Bu durumda, kullanıcılar bu metotlar arasından birisini seçebilirler.

FileSystemObject Nesnesi ile ilgili nesnelerin birçok metodu poliformik metotlardır. Aynı metot, birçok nesne ile çalışabilmektedir.

FileSystemObject Nesnesi ile ilgili nesne ve koleksiyonlar, bu nesnenin ne alt nesnesi, ne de özelliğidirler. Bu nesneler farklı nesneler olmalarına karşın, bunlara sadece FileSystemObject nesnesi aracılığı ile ulaşılabilinir. Bu nesnelere erişim, klasik nesne.özellik yöntemi ile değil, aşılmadık bir şekilde, sadece FileSystemObject nesnesinin metotları çağrıldığında geri döndürülen değerler olarak gerçekleşir. Bu sıradışı erişim yöntemi iyi anlaşıldığında, sözel verilerin dosyalama yöntemleri de kolayca yönetilebilir.

FileSystemObject Nesnesinin çok sayıda özelliğ bulunmaktadır. Bu özellikler, bu bölümde kullanılmayacağından tüm özellik listesi ve bilgilerin Microsoft kaynaklarından okunması gerekmektedir. Aynı şekilde, FileSystemObject Nesnesinin,dosya sistemleri ile ilgili aşağıda belirtilen çok sayıda metodu da bulunmaktadır.

BuildPath Metodu , CopyFile Metodu , CopyFolder Metodu
CreateFolder Metodu , CreateTextFile Metodu , DeleteFile Metodu
DeleteFolder Metodu , DriveExists Metodu , FileExists Metodu
FolderExists Metodu , GetAbsolutePathName Metodu , GetBaseName Metodu
GetDrive Metodu , GetDriveName Metodu , GetExtensionName Metodu
GetFile Metodu , GetFileName Metodu , GetFolder Metodu
GetParentFolderName Metodu , GetSpecialFolder Metodu
GetTempName Metodu , MoveFile Metodu , MoveFolder Metodu
OpenTextFile Metodu

Bu metotların tümü ,dosyalama sistemi kullanacak projeler için çok önemlidir. Bu metotlar çok geniş bir bilgi spektrumunu kapsadığından, Burada sadece FileSystemObject nesnesinden yararlanılarak boş metin dosyalarının yaratılması ile ilgili olan CreateTextFile, OpenTextFile ve GetFile metotları incelenecektir. Bu metotlar, bir FileSystemObject sınıfı nesne örneğine uygulandığında, ilk ikisi, geriye bir TextStreamObject (sözel veri akımı) nesnesi döndürürler. Sonuncusu ise bir File nesnesi döndürür.

16.1.2.1 - CreateTextFile() Metodu (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

Bu metod, diskte yeni bir dosya açar ve dosyaya yazılıp okunmaya olanak veren bir Sözel Veri akımı (text stream) açar. Kullanılışı,

dosyaSistemNesnesi . CreateTextFile( dosyaadı[ , üstüneyazma[, unicode]] )

Burada ,

dosyaSistemNesnesi : Gerekli. Bir Dosya Sistem Nesnesi.

dosyaadı : URI bilgisi+Oluşturulacak yeni dosyanın adı şeklinde açılacak dosyayı tanımlayan bir karakter dizgisi (örnek :'f:/sites/bilgi.data')

üstüneyazma : İsteğe bağlı mantıksal bir değer. Bu değer, true ise üstüne yazabilir. Yani aynı ad ile eski bir dosya varsa eski dosya silinerek aynı adla yeni bir dosya açılır. (Dikkat eski dosyanın içindeki tüm veriler kaybolur !), false ise üstüne yazılmaz, yani aynı adla yeni bir dosya açılmaz ve bir hata oluşur (bir kuraldışılık fırlatılır), eğer uygun bir prosedürle hata yakalanması yapılmazsa, program bir hata mesajı ile kesilir. Bu bilgi verilmez ise değeri false varsayılır.

unicode : İsteğe bağlı mantıksal bir değer. Bu değer, true ise dosya içeriğinin kodlaması Unicode (UTF-16 Little Endian) olacak, false ise veya hiç belirtilmemişse, ASCII kodlaması olacaktır. Türkçe karakterlerin desteklenmesi için, dosyaların Unicode modunda açılması gerekmektedir.

CreateTextFile metodu, FileSystemObject nesnesinin boş bir Sözel Veri dosyası açılması amacı ile kullanılabilecek bir metodudur. Bu metodun bir uygulaması, JScript kısmı aşağıda görülen dosyaYarat.htm programı ile gerçekleştirilmiştir.

/* <![CDATA[ */ 

function dosyaYarat() {
var dosyaSistemNesnesi = new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject');
var dosyaYeri1 = 'f:/sites/opus/veriler/bdeDosya1.txt';
vardosyaVarsaÜstüneYazma = false, Unicode = true;
var dosya1 = dosyaSistemNesnesi.CreateTextFile(dosyaYeri1, dosyaVarsaÜstüneYazma, Unicode);}
if (dosya1) {
bilgiYaz(dosyaYeri1 + 'Dosyası Yaratıldı !', ' DosyaYaratıldı !');
}
}

/* ]]> */
		

Bu program interaktif olarak yeniden düzenlenmiştir.

/* <![CDATA[ */ 

function dosyaYarat() {
var dosyaSistemNesnesi = new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject');
var dosyaYeri1 = document.getElementById('dosyaYeri1').value;
var dosyaVarsaÜstüneYazma = false, Unicode = true;
var dosya1=dosyaSistemNesnesi.CreateTextFile(dosyaYeri1, dosyaVarsaÜstüneYazma, Unicode);

if (dosya1) {
bilgiYaz(dosyaYeri1 + 'Dosyası Yaratıldı !', 'dosyaYaratıldı');
}

}

function başlat() {
var a = document.getElementById('yarat');
a.onclick = dosyaYarat;
}

sayfaYüklendiktenSonraÇalıştır(başlat);

/* ]]> */
		

Yukarıdaki programda, açılacak dosyanın diskteki yeri ve dosyanın ilk içeriği, sayfanın form kısmında kullanıcı etkileşimi olarak girilir. Sayfanın script kısmı ilk olarak bir Dosya Sistem nesnesi açar. Bundan sonra, girilmiş verilerin yardımı ile yeni bir Sözel Veri dosyası açılır. Açılacak dosya, belirtilen klasörde daha önce aynı ad ile eski bir dosya olmaması koşulu ile açılacak, aksi halde hata oluşacaktır. Açılacak dosya, Türkçe karakterlerin de desteklenebilmesi amacı ile Unicode olarak açılacaktır. Dosyanın yerini belirten dosya URI bilgisi, UNIX notasyonunda ve mutlak bir dosya URI bilgisi olarak kullanılmıştır. Dosya yeri göreli olarak bildirilememektedir. Eğer hiçbir klasör yeri belirtilmeden dosya ismi verilirse, dosya masaüstünde açılır.

Dosyalarla çalışılırken, sayfalar, yerel sanal sunucu (localhost) üzerinden değil, doğudan Internet Explorer'in file menüsü yardımı ile açılmalıdır. Yerel sanal sanal sunucular ActiveX denetimlerini güvenlik nedeni ile engelleyebilirler.

Dosya işlemi tamamlandığında dosyanın kapatıldığına dikkat edilmelidir. Yukarıdaki standart program, dosyaYarat.htm, interaktif olanı da, dosyaYaratInteraktif.htm olarak kullanılabilir. Her iki program da çok kullanışlı programlardır Bu programların boş olarak açtığı Sözel Veri dosyaları, ileride Sözel Veri akımı nesnesi metotlarından yararlanılarak her türlü verinin yazılabileceği, silinebileceği veya değiştirilebileceği, türkçe karakterleri destekleyen disk dosyalarıdır.

Yukarıdaki dosya yaratma programları , güvenlik açısından salt yeni dosya açabilecek şekilde düzenlenmiştir. Diskte aynı adla eski bir dosya varsa, program hata vererek duracaktır. Bunun nedeni, eğer eski dosya yeniden yaratılırsa içeriğinin tamamı ile kaybolacağıdır. Eğer istenilen kesinlikle bu ise, eski dosya işletim sisteminin dosya yöntecisi veya DOS komutları yardımı ile silinmeli, daha sonra yukarıdaki programlardan birinin kullanılması ile yeniden boş içerikle yeniden yaratılmalıdır.

16.1.2.2 - OpenTextFile() Metodu (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

OpenTextFile Metodu Dosya Sistem Nesnesinin boş Sözel Veri dosyaları açılması için kullanılabilecek , ikinci önemli metodudur. Bu metod, yeni bir dosya oluşturabildiği gibi, var olan bir dosyayı da içeriğinin okunması veya yeni veri eklenmesi amacı ile açabilir. Yani son derece geniş kapsamlı bir kullanım alanı bulunmaktadır. Yazılımı,

nesne .OpenTextFile( dosyaadı[ , giriş/çıkış yöntemi [, yarat[, biçim]]] )

şeklindedir. Burada,

nesne : Gerekli. Bir Dosya Sistem Nesnesi.

dosyaadı : Gerekli. URI bilgisi+Oluşturulacak yeni dosyanın adı şeklinde açılacak dosyayı tanımlayan bir karakter dizgisi.

giriş/çıkış yöntemi : İsteğe bağlı. Değeri 1,2 veya 8 olabilen bir sabit sayı. İlk sabit saltokunur, ikinci sabit yazma, üçüncü sabit ekleme yönteminin uygulanacağını belirtir.

yarat : İsteğe bağlı. Mantıksal bir değer. Eğer true ise, açılacak dosya yoksa, aynı adla yeni bir dosya açılır. Eğer false ise, açılacak dosya yoksa bir kuraldışılık oluşur ve uygun bir yöntemle yakalanmazsa, program hata mesajı ile kesilir. Varsayılan değer false değeridir.

biçim : İsteğe bağlı. Üç tane Tristate değerlerinden birisi, İlki TristateTrue değeri olan -1, bu değer dosyayı Unicode olarak açar. İkincisi TristateFalse değeri olan 0, bu değer dosyayı ASCII olarak açar. Üçüncüsü TristateUseDefault değeri olan -2, varsayılan karakter kodlama yönteminin kullanılacağını belirtir.

OpenTextFile metodunun, yeni bir veri dosyası amacı ile kullanıldığı bir uygulama yenidosya.htm programı olarak kaydedilmiştir. Bu program bir önceki dosyayarat.htm programı ile benzer bir kullanıcı etkileşim mekanizmasını paylaşır. Script kısmı aşağıda görülmektedir.

/* <![CDATA[ */ 

function yeniDosya() {

var varsayılan = -2, Unicode = -1, ASCII = 0;
var saltOkunur = 1 , okunurYazılır =2, ekleme = 8;
var dosyaSistemNesnesi = new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject');
var dosyaYeri1 = document.getElementById('dosyaYeri1').value;
var saltEskiDosya = false, dosyaYoksaYarat = true;
var dosya1= dosyaSistemNesnesi.OpenTextFile(dosyaYeri1, okunurYazılır, dosyaYoksaYarat, Unicode);

if (dosya1) {
bilgiYaz(dosyaYeri1 + 'Dosyası Yaratıldı !', 'dosyaYaratıldı');
}

}

function başlat() {
var a = document.getElementById('yarat');
a.onclick = yeniDosya;
}

sayfaYüklendiktenSonraÇalıştır(başlat);

/* ]]> */
		

Bu programda kullanılanOpenTextFile metodu, sadece yeni bir dosya açmak için değil, var olan bir dosyanın açılması ve yeni verilerin kaydedilmesiçin de kullanılabilir. Bu da, salt yeni bir boş dosya açılmasının istendiği durumlarda, yanlışlıkla içinde veri bulunan dosyalar yaratılmasına neden olabilir. Sadece boş başlangıç dosyalarının açılması istenilen durumlarda, CreateTextFile metodunun kullanılması daha güvenli olacaktır.

16.1.2.3 - getFile() Metodu (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

getFile() Metodu geriye bir File nesnesi döndürür. Bu durumda, metodu çağıran yer tutucu, bir File (dosya) nesnesi örneğine dönüşür ve bu nesnenin metotlarını kullanabilir. Bu metotlar aşağıda açıklanmaktadır.

16.1.3 - File Nesnesi (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

File Nesnesine FileSystemObject nesnesinin metotları yardımı ile erişilir.

...
var dosyaSistemNesnesi = new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject');
var dosyaNesnesi = dosyaSistemNesnesi.getFile('c:/temp/Rıfat.data');
...
  

Bu nesnenin tümü dosyalar ile ilgili, Copy(), Delete(), Move()ve OpenAsTextStreamObject() metotları bulunmaktadır. Bu metotlar arasında, sözel veri akımlarının yönetimi ile ilgili olan tek metot olan OpenAsTextStream() metodunu inceleyeceğiz.

16.1.3.1 - OpenAsTextStream Metodu (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

Bu metot, bir Sözel Veri akımını başlatan TextStream nesnesini döndürür. Sözdizimi,

object. OpenAsTextStream( [giriş/çıkış yöntemi , [ biçim ]])

şeklindedir. Burada,

nesne : Bir dosya sistem nesnesidir.

giriş/çıkış yöntemi : İsteğe bağlı. Değeri 1,2 veya 8 olabilen bir sabit sayı. İlk sabit saltokunur, ikinci sabit yazma, üçüncü sabit ekleme yönteminin uygulanacağını belirtir.

biçim : İsteğe bağlı. Üç tane Tristate değerlerinden birisi, İlki TristateTrue değeri olan -1, bu değer dosyayı Unicode olarak açar. İkincisi TristateFalse değeri olan 0, bu değer dosyayı ASCII olarak açar. Üçüncüsü TristateUseDefault değeri olan -2, varsayılan karakter kodlama yönteminin kullanılacağını belirtir.

OpenAsTextSystemObject() Metodu, bir TextStream nesnesi döndürür ve metodun uygulandığı yer tutucu değişken (çoğunlukla ön değeri null olarak belirtilir) bir TextStream nesnesine dönüşür ve TextStream (Sözel Veri Akımı) nesnesinin özellik ve metotlarının uygulanması olanağı sağlanır.

OpenAsTextStream() Metodu, boş bir sözel veri dosyasının açılması için, CreateTextFile() metodunu kullanır. Bu nedenle boş bir sözel veri dosyasının açılması için, bu metodun uygulanmasına gerek yoktur. Önceden yaratılmış bir sözel veri dosyasına bilgi eklenmesi için de, FileSystemObject nesnesinin OpenTextFile() metodu kullanılabilir. Bu nedenle, OpenAsTextStream() metodunun kullanım alanının sınırlı olduğu söylenebilir.

6.1.4 - TextStreamObject Nesnesi (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

TextStreamObject (Sözel Veri Akımı) nesne sınıfına FileSystemObject nesnesinin CreateTextFile(), OpenTextFile() veya File nesnesinin OpenAsTextStream() metotlarının döndürdüğü değer olarak erişilebilir. Bu nesne sınıfı, İçerdiği metotlar ve özellikler ile, bir sözel veri dosyasına veri yazılmasını, silinmesini ve eklenmesini yönetir.

TextStreamObject (Sözel Veri Akımı) nesne sınıfının Close(), Read(), ReadAll(), ReadLine(), Skip(), SkipLine(), Write(), WriteBlankLines(), WriteLine(), metotları ve AtEndOfLine, AtEndOfStream, Column ve Line özellikleri bulunmaktadır. Sözel veri dosyaları ile çalışmak için, bu özellik ve metotların iyi bilinmesi gerekmektedir.

16.1.4.1 - Close() Metodu (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

Close() metodu bir açık bir Sözel Veri akımı dosyasını kapatır. Sözdizimi,

nesne.Close();

şeklindedir. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

16.1.4.2 - Read() Metodu (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

Read() metodu karakter okur ve elde edilen karakter dizgisini döndürür. Hassas dosya verilerinin programlı okunmasında, bu metot çok yararlı olur. Sözdizimi,

nesne.Read(karakter sayısı);

şeklindedir. Read() metodunun sözdizimi, üç kısımdan oluşmaktadır:

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

Karakter Sayısı (Gerekli) Dosyadan okutulmak istenen karakter sayısı.

16.1.4.3 - ReadAll() Metodu (JScript Özelliği-Sadece Internet Explorer)

ReadAll() metodu, bir Sözel Veri akımı dosyasındaki tüm karakterleri okur ve tek bir karakter dizgisi halinde geri döndürür. Sözdizimi,

nesne.ReadAll();

şeklindedir. Burada,

nesne : Gerekli. Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı ( dosya adı) dır.

16.1.4.4 - ReadLine() Metodu (JScript Özelliği-Sadece Internet Explorer)

ReadLine() metodu, bir Sözel Veri akımı dosyasındaki tüm satırın karakterlerini okur ve tek bir karakter dizgisi halinde geri döndürür. Sözdizimi,

nesne.Readline();

şeklindedir. Burada,

nesne : Gerekli. Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

16.1.4.5 - Skip() Metodu (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer)

Skip() metodu bir Sözel Veri akımı dosyasından belirtilen sayıda karakteri atlatır, yani okunmasını engeller. Sözdizimi,

nesne.Skip(karakter sayısı);

şeklindedir. Skip() metodunun sözdizimi, üç kısımdan oluşmaktadır.:

nesne : (Gerekli)Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

Karakter Sayısı : (Gerekli) Dosyadan atlatılmak istenen karakter sayısı.

16.1.4.6 -SkipLine() Metodu (JScript Özelliği-Sadece Internet Explorer)

SkipLine() metodu, bir Sözel Veri akımı dosyasından bir satırı atlatır, yani okunmasını engeller. Kullanımı,

nesne.SkipLine();

şeklinde kullanılır. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

16.1.4.7 - Write() Metodu (JScript Özelliği-Sadece Internet Explorer)

Write() metodu, belirtilen bir sözel (string) veriyi, bir Sözel Veri akımı dosyasına yazdırır. Kullanımı,

nesne.Write('sözel veri') ;

şeklinde kullanılır. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

sözel veri : (Gerekli) Daima bir sözel veridir.

16.1.4.8 - WriteBlankLines() Metodu (JScript Özelliği-Sadece Internet Explorer)

WriteBlankLines() metodu, bir Sözel Veri akımı dosyasına boş bir satır yazdırır. Kullanımı,

nesne.WriteBlankLines(satır sayısı) ;

şeklindedir. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

satır sayısı: (Gerekli) Daima bir tamsayıdır.

16.1.4.9 - WriteLine() Metodu (JScript Özelliği-Sadece Internet Explorer)

WriteLine() metodu, belirtilen bir sözel (string) veriyi, bir Sözel Veri akımı dosyasının yeni bir satırına yazdırır ve sonuna bir satırbaşı işareti ekler. Kullanımı,

nesne.Write('sözel veri') ;

şeklinde kullanılır. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

sözel veri : (İsteğe Bağlı) Daima bir sözel veridir, eğer olmazsa dosyaya bir satırbaşı işareti konulur.

16.1.4.10 - atEndOfLine Özelliği (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer-)

atEndOfLine Özelliği, Sözel Veri Akımı Nesnesinde dosya değişkeni satır sonu karakterinin üstüne gelince true, yoksa false değerini döndürür. Sadece, okunan dosyalarda uygulanabilir. Sözdizimi,

nesne.AtEndOfLine

şeklindedir. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

16.1.4.11 - atEndOfStream Özelliği (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer-)

AtEndOfStream özelliği, Sözel Veri Akımı Nesnesinde dosya değişkeni, dosya sonuna gelince true, yoksa false değerini döndürür. Sadece, okunan dosyalarda uygulanabilir. Sözdizimi,

nesne.AtEndOfStream

şeklindedir. Burada,

nesne : Gerekli. Daima birSözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

16.1.4.12 - Column Özelliği (JScript Özelliği-Sadece Internet Explorer-)

Column özelliği, Sözel Veri Akımı Nesnesinde okunan karakterin sütun değerini döndürür. Sadece, okunan dosyalarda uygulanabilir. Sözdizimi,

nesne.Column

şeklindedir. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

16.1.4.13 - Line Özelliği (JScript Özelliği -Sadece Internet Explorer-)

Line özelliği, Sözel Veri Akımı Nesnesinde okunan satır değerini döndürür. Sadece, okunan dosyalarda uygulanabilir. Sözdizimi,

nesne.Line

şeklindedir. Burada,

nesne : (Gerekli) Daima bir Sözel Veri Akımı Nesnesi adı (dosya adı) dır.

Sözel veri dosyaları ile ilgili metot ve özelliklerden kullanılacak olanların incelenmesi burada tamamlanmış olduğundan artık alıştırmalara geçilecektir.

Valid XHTML 1.1